file0029.jpg

ประวัติ/ความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของหอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

          หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือของคณาจารย์ใน
ภาควิชาศิลปะและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
บางแสน (ปัจจุบันมหาวิทยาลัยบูรพา)  และเริ่มมีแนวนโยบายในการจัดตั้งหอศิลป์ ฯ ในปี พ.ศ. 2518 เพื่อให้หอศิลป์ ฯ แห่งนี้เป็นสถานที่รองรับกิจกรรมทางศิลปะด้านทัศนศิลป์ อย่างหลากหลายและทั่วถึง ให้คนในท้องถิ่นสามารถได้รับประสบการณ์  และรับรู้คุณค่าทางสุนทรียะ ทั้งแบบประเพณีและแบบร่วมสมัยได้อย่างกว้างขวาง 

          ปี พ.ศ. 2542 เป็นช่วงระยะเวลาที่สำคัญมากของหอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา เพราะ คณะผู้บริหาร
หอศิลป์ ฯ ได้ดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้หอศิลป์ ฯบรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากได้ดำเนินการมาเกือบ 20 ปี (พ.ศ. 2518 – 2542)  และต่อมา ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (คุณชวน  หลีกภัย)  ที่ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยที่ 2 ทางคณะศิลปกรรมศาสตร์จึงได้ทำหนังสือถึง ฯพณฯนายกรัฐมนตรี (คุณชวน  หลีกภัย)  อย่างเป็นทางการ เรื่องขอรับการสนับสนุนหอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก เมื่อวันที่
24 ธันวาคม 2541  โดยประสานงานกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และในวันที่  23 กุมภาพันธ์  2542 ณ ห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้า
ทำเนียบรัฐบาล  ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (คุณชวน  หลีกภัย)  ได้แจ้งผลการเจรจากับสำนักงบประมาณ ให้บรรจุโครงการหอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก  
ในงบประมาณ 2543  จำนวน 70 ล้านบาท  จึงทำให้การดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ

          ในวันพุธที่ 27 ธันวาคม  2549  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารหอศิลปะ
และวัฒนธรรมภาคตะวันออกอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมถาวรและทัศนศิลป์ร่วมสมัย

 

ข้อมูลการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน พอสังเขป

  1. ครั้งแรกที่ตั้งส่วนงานเป็นหอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก

  2. ปี 2549  สังกัด  สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม

  3. ปี 2551   สังกัด  สถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ

  4. 16 สิงหาคม พ.ศ. 2551 สังกัด คณะศิลปกรรมศาสตร์

  5. ปัจจุบัน สังกัด สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาบูรพา
    ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน พ.ศ. 2551
     และฉบับปัจจุบันตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน พ.ศ. 2555

หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก

EASTERN CENTER OF ART AND CULTURE

มหาวิทยาลัยบูรพา 169  ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

ติดต่อสอบถาม:

Email: artburapha@hotmail.com

Tel: 038102520 ถึง 1

ผู้ดูแลเว็บไซต์:

suthasinee.bo@go.buu.ac.th

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now